Old school Easter eggs.

Câu 14: trình bày khái niệm cán bộ quản lý? Vai trò và yêu cầu đối vs cán bộ quản lý?
 Khái niệm:
- Theo nghĩa rộng: cán bộ quản lý bao gồm tất cả những người tham gia vào hệ thống quản lý và hình thành chức năng nhất định. Đó là tất cả những người không tham gia trực tiếp vào quán trình sản xuất. theo chức năng thì cán bộ quản lý chia làm 3 loại:
• Cán bộ lãnh đạo: chỉ huy trong bộ máy quản lý có một chức danh nhất định do nhà nước cấp hoặc do cấp trên bổ nhiệm. Phải chịu trách nhiệm trước nhà nước và cấp trên trong việc chỉ đạo hoạt động của tổ chức do mình phụ trách. Hoạt động đặc trưng của họ là đề ra các quyết định và tổ chức thực hiện các quyết định quản lý.
• Các chuyên gia: là những người có trình độ chuyên môn trong 1 lĩnh vực nào đó như kinh tế, toán học, kĩ sư,…Chức năng của họ là chuẩn bị các phương án cho người cán bộ lãnh đạo ra quyết định . ngoài ra còn được người cán bộ lãnh đạo giao cho nhiệm vụ theo dõi kiểm tra mottj số công tác nào đó theo nguyên tắc quản lý.
• Các nhân viên quản lý như: nhân viên kế toán, thống kê, thư kí,… Chức năng của họ là thu thập , chỉnh lý và truyền đạt những thông tin ban đầu. chuẩn bị và hình thành các loại tư liệu cần thiết đảm bảo cho cán bộ lãnh đạo và chuyên gia điều hành sản xuất kinh doanh của một tổ chức nào đó.
- Theo nghĩa hẹp: cán bộ quản lý tương ứng với người lãnh dạo cao nhất trong tổ chức.
định nghĩa: cán bộ quản lý kinh tế là những người thực hiện chức năng quản lý kinh tế, đứng đầu một hệ thống vs những chức danh nhất định và hoàn toàn chiu trách nhiệm về hệ thống do mình phụ trách
 Vai trò của cán bộ quản lý:
- Cán bộ quản lý là một trong những nhân tố cơ bản quyết định sự thành công hay thất bại của cả hệ thống trong hoạt động.
- Họ thực hiện những vai trò cụ thể sau:
• Vai trò quản lý: liên kết các bộ phận riêng rẽ, tổ chức các mqh qua lại một cách nhẹ nhàng để tạo thành một hệ thống trọn vẹn. đồng thời họ là những người trực tiếp vận dụng các quy luật khách quan vào hoạt động kinh tế của hệ thống.
• Vai trò chính trị: cán bộ quản lý là những người có nhiệm vụ tham gia xây dựng , hoạch định các chính sách phát triển kinh tế, đồng thời họ cũng là những người tổ chức thực hiện các chính sách kinh tế. ở mức độ nhất định cán bộ lãnh đạo đại diện cho quyền lợi của giai cấp họ.
• Vai trò giáo dục: ở mưc độ nhất định người quản lí là hình mẫu để cấp dưới noi theo, mọi hành vi của họ trong công việc, trong cuộc sống có ý nghĩa giáo dục đối vs mọi người.
 Yêu cầu đối vs cán bộ quản lý:
- Yêu cầu về phẩm chất chính trị: thể hiện ở các điểm sau:
• Phải có quan điểm chính trị sâu rộng, có ý chí vững vàng, kiên định trong công việc, biết đánh giá kết quả theo những tiêu chuẩn chính trị.
• Có khả năng tạo đc long tin của tập thể đối vs bản thân.
- Yêu cầu về năng lực chuyên môn:
• Phải có những kiến thưc về mặt kinh tế, hành chính, kĩ thuật, tương xứng vs giá trị của mình để tổ chức công việc của hệ thống đạt hiệu quả mong muốn.
• Năng lực chuyên môn được thể hiện cụ thể ở các điểm sau:
1, khả năng phân tích và giải quyết các vấn đề như : phân tích tình huống, phát hiện các cơ hội, thực thi các giải pháp để tận dungjcacs cơ hội có lợi, tập trung tiềm lực để giải quyết các câu xung yếu nhất của hệ thống.
2, khả năng xác định đúng đắn phương hướng phát triển của hệ thống do mình phụ trách.
- Yêu cầu về năng lực tổ chức:
Đó là những yêu cầu về các kĩ năng khác nhau trong công vieecjtoor chức điều hành, công việc của cán bộ quản lý thể hiện ở những điểm cụ thể sau:
• Tổ chức công việc của bản than bao gồm: các phương pháp, quá trình, quy trình làm việc hằng ngày của cán bộ quản lý, khả năng kết hợp giữa công việc hằng ngày vs công việc chuẩn bị cho hướng phát triển tương lai của hệ thống.
• Khả năng làm việc vs mọi người: thể hiện ở những nawg lực hợp tác, năng lực thma gia vào các công việc cụ thể, năng lưc tạo ra môi trương trong đó con người cảm thấy an toàn và dễ dàng phát biểu ý kiến của mình.
• Biết đánh giá và sử dngj đúng khả năng của từng người. có khả năng kiemr tra công viêc và giữ vững kỉ luật lao động
• Khả năng thấy đc vấn đề tổng quát và vấn đề chi tiết, khả năng nhân được những nhân tố chính trong những hoàn cảnh, những mối quan hệ cơ bản, những phần tử.
- Yêu cầu về đạo đức: thể hiện ở 4 khía cạnh sau:
• Có ước muốn làm việc quản lý.
• Quan hệ đồng cảm vs mọi người
• Chính trực và trung thực, công bằng và phân tâm, có văn hóa, biết tôn trọng con ng, có thiện chí con ng, không làm điều ác vs con ng.
• Thường xuyên học hỏi để trau dồi trí tuệ.